आउटडोर परियोजनाहरू

 • रीटा फ्लड लाइट १W० वाट द्वारा एयरपोर्ट

 • रीज फ्लड लाइट 300 वाट द्वारा डिजर्ट लाइटिंग टावर

 • रीटा फ्लड लाइट 500 वाट द्वारा फुटबल मैदान

 • ग्यास स्टेशन रीटा फ्लड लाइट १ 150० वाट द्वारा

 • रीटा फ्लड लाइट १ 150० वाट द्वारा ग्यास स्टेशन

 • प्रकाश टावर द्वारा रीटा फ्लड लाइट 300 वाट

 • रीटा फ्लड लाइट W०० वाट द्वारा माइन टावर

 • रीबा फ्लड लाइट W०० वाटको मोबिल टावर

 • रीटा फ्लड लाइट W०० वाटको मोबाइल टावर

 • रीटा फ्लड लाइट 300 वाटको तेल द्वारा तेल डिपो

 • रीटा लेड स्ट्रिट लाइट W० वाट

 • रीटा स्ट्रिट लाइट W० वाट १att० वाट

 • रीटा स्ट्रिट लाइट W० वाट

 • रीटा फ्लड लाइट W२० वाट द्वारा समुद्रीतट प्रकाश

+8618028754348
[email protected]